Contractació pública Ajuntament de Barcelona

Nom de l'empresa

Persona de contacte, Nom i Cognoms

Àrea funcional

Categoria profesional

Activitat de l'empresa

CIF de l'empresa


En quina categoria de contractes de l'Ajuntament té interès (marqui tantes caselles com interessos)

Ha contractat alguna vegada amb l'Ajuntament de Barcelona

Ha presentat alguna vegada alguna oferta en algun concurs de l'Ajuntament de Barcelona

Ha contractat alguna vegada amb alguna altra administració pública

En cas afirmatiu, amb quina

Disposa de certificat digital

Està l'empresa inscrita en algun sistema de facturació electrònica

Està l'empresa inscrita en algun registre de licitadors

Comentarios