Enquesta clima i satifacció

1. La meva feina està clarament definida *

2. L’organització reconeix i premia els esforços realitzats *

3. En general, et sents tractat com si fossis un número *

4. El meu lloc de treball s’ha quedat antiquat i inadequat *

5. La iniciativa en la meva feina és gairebé nul·la *

6. La promoció sovint està lligada a l'antiguitat i al servilisme *

7. L’ambient és bastant fred i impersonal *

8. Quan es necessita donar un cop de mà, és fàcil trobar voluntaris *

9. Disposo del mobiliari i equips adequats per a desenvolupar la meva funció *

10. Amb freqüència es prenen decisions sense tenir en compte les conseqüències que poden tenir sobre el treball en curs *

11. Els caps fomenten la formació dels seus subordinats *

12. És difícil que et concedeixin oportunitats de formació *

13. Es valora positivament que els empleats aportin noves idees i suggeriments *

14. És molt difícil saber on trobar les informacions *

15. En la meva feina s’estimula l’aportació d’idees i suggeriments *

16. El treball es realitza eficaçment i complint els terminis establerts *

17. Haver treballat a la meva empresa és un bon referent en el meu currículum *

18. En el meu departament cadascú va a la seva *

19. El meu treball m’ha produït moltes satisfaccions personals *

20. Estem apegats a moltes tradicions rígides i antiquades *

21. Els salaris en la meva organització són més baixos que a altres entitats similars *

22. En general, s’estimula l’aportació d’idees noves *

23. Els caps s’aprofiten de la seva posició per actuar de manera dictatorial *

24. Les persones s’expressen lliure i espontàniament, sense temor

25. A la meva feina la norma és: “Val més boig conegut que savi per conèixer"

26. Les condicions materials de treball són bastant bones *

27. Els caps sovint són intransigents davant de petits errors

28. Solem provar noves solucions i mètodes, encara que no sempre surtin bé *

29. El meu treball és rutinari i avorrit *

30. Es fomenta la formació com a mitjà per obrir les ments i facilitar el canvi *

31. Els caps es despreocupen dels interessos de les persones *

32. La gent s’esforça per ajudar als nous col·laboradors que entren a treballar a l'organització *

33. A pesar de les dificultats, és difícil trobar condicions de treball molt millors en algun altre lloc *

34. Rebem ordres contradictòries de diferents persones *

35. Els caps eviten introduir canvis, encara que es vegi que són necessaris *

36. Les persones es posen travetes les unes a les altres per tal de progressar *

37. La informació descendent consisteix casi exclusivament en donar ordres *

38. En general, disposem dels mitjans necessaris per fer bé la nostre feina *

39. Els caps acostumen a explicar els motius de les decisions i instruccions *

40. Es fomenta les bones relacions entre els departaments *

41. Al meu departament hi ha un ambient molt tens *

42. Sovint és fàcil obtenir informacions precises i fiables *

43. En general, em sento recolzat pels meus caps *

44. He après molt en el meu lloc de treball *

45. Les informacions disponibles són incomplertes i arriben tard *

46. Quan tinc dubtes acostumo a saber a qui consultar *

47. Els meus objectius i el meu ritme de treball es fixen sense la meva participació *

48. S’estimula la cooperació i el treball en equip com a mitjà per facilitar el canvi *

49. Els objectius de l'organització i els resultats només els coneixen els caps *

50. Em sento implicat/da en l’èxit de l'empresa *

51. Els caps es preocupen molt més dels seus interessos que del ritme del treball *

52. Els mètodes de treball són bastant antiquats *

53. Els companys estan esperant que arribi el final de la jornada per sortir corrents *

54. Només uns pocs tenen tota la informació *

55. Els directius gaudeixen d' avantatges i privilegis injustificats *

56. Els caps solen estar disponibles quan se’ls necessita *

57. Intentem donar suport i ajudar a les persones noves per a que s’integrin *

58. Es possible progressar sense haver de canviar d’empresa *

59. El treball està tan desorganitzat que és necessari fer esforços excessius per dur-ho a terme *

60. Crec que els meus superiors em donarien un cop de mà si ho necessités *

61. Disposem d'avantatges socials bastant satisfactòries *

62. Se’m deixa suficient llibertat per organitzar el meu treball, sempre que ho faci bé i a temps *

63. Els caps acostumen estar ben informants i informen als seus empleats *

64. Tinc clares les meves funcions i els meus límits d’actuació *

65. Els departaments tenen escàs coneixement del que fan els altres departaments *

66. El meu treball em permet prendre iniciatives *

67. Les remuneracions es basen més en les relacions personals que en els mèrits i els resultats *

68. La burocràcia i la pesadesa de l'organització perjudiquen el desenvolupament de la feina *

69. En general, la gent treballa amb bastant desgana *

70. Quan tinc algun problema, acostumo a tenir suport dels meus companys *

71. La informació més ràpida i fiable és “radio macuto” *

72. En general es prenen decisions eficaces i a temps

73. La meva organització té fama de ser poc dinàmica *

74. Existeixen rivalitats personals molt fortes *

75. Els nostres sistemes informàtics són antics i poc eficaços *

76. La informació necessària pel treball circula amb fluïdesa *

77. Es sol consultar al personal abans de prendre decisions que afecten a les persones *

78. Els treballadors solen esforçar-se *

79. Es fan molts treballs inútils o innecessaris *

80. La meva organització és bastant dinàmica i oberta *

81. Molts creuen que no se’ls tracta com adults *

82. Acostumo a disposar de tota la informació que necessito per poder fer bé la meva feina *

83. És fàcil mantenir converses amb companys i superiors *

84. En la meva feina faig coses bastant variades i interessants *

85. M’interessen més les meves activitats d’oci que les que realitzo en el meu treball *

86. Es freqüent que es produeixin problemes per falta de qualitat *

87. Sabem adaptar-nos eficaçment als canvis de l’entorn *

88. En general, els caps estan disposats a escoltar als seus subordinats *

89. La gent es despreocupa dels resultats generals de l'organització *

90. Es fan esforços importants per millorar els nivells d’informació i comunicació *

91. S’estimula a les persones per a que assumeixin riscos raonables al intentar progressar *

92. Els caps s'ocupen més de les aparences que d'aconseguir els objectius *

Indica 3 punts forts que, segons la teva opinió, té treballar a l'empresa. Raona la teva resposta, si us plau.

Quins aspectes creus que són adients millorar del teu lloc de treball i centre de treball?

Quina és la teva franja d'edat

Quina és la teva antiguitat a l'empresa

Àrea o departament