PIMEComerç - Consulta sobre el grau de formació dels treballadors/es del sector comerç i restauració:

Nom de la seva entitat: *

Província on es troba situada la seva entitat: *

Sector al que representa la seva entitat: *


4. Nivell de formació dels/les treballadores: *

5. És necessària la qualificació professional en el seu sector? *

6. Mitjançant quina modalitat de formació els/les treballadors/es del seu sector arriben a poder fer l'ofici? *

7. Quin és el percentatge de treballadors/es amb QP en el seu sector? *

8. Disposa el seu sector de llistes d'evidències actualitzades per adquirir la QP?

9. Té dificultats per trobar treballadors/es amb les competències requerides per desenvolupar la feina del seu sector? *

Si otros, precisar

10. Estaria disposat/da a pagar un major salari (o fer una major inversió) per un/a treballador/a amb QP o amb una formació competencial adequada a les seves necessitats? *

11. La seva associació du a terme formació? *

12. En cas que sí, en quina modalitat i en quina mesura?

10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%100%
Formació reglada inicial - FPI (CFGM i CFGS)
Formació reglada ocupacional - FPO (certificats de professionalitat)
Acreditacions competencials (experiències laborals)
Formació NO reglada (sense obtenció d'acreditació oficial)
Altres (Especificar):

13. En cas que no, col·labora amb algun centre de formació per reclutar persones? Expliqui en què consisteix aquesta col·laboració:

Expliqui en què consisteix aquesta col·laboració:

13. Creu que les noves tecnologies tindran algun impacte en les necessitats de formació del seu sector? *

14. Per quin motiu?

15. De cara al futur, creu que s'hauran d'incorporar noves modalitats de qualificació pel seu sector? *


16. Si vol afegir alguna opinió/comentari respecte les QP, pot fer-ho a continuació:


17. Si vol rebre les conclusions de l'Informe, marqui la casella:

18. Si vol rebre més consultes de l'Observatori de PIMEComerç, indiqui el seu correu electrònic: