PIMEComerç: Enquesta Activitat Sector Comercial 1r semestre 2019

A quin sector pertany el seu comerç? *

A quina província es troba situat el seu comerç? *

Quina és la grandària del seu establiment? *


On es troba situat el seu comerç? *

Quins dels següents sistemes de pagament són vàlids al seu comerç? (Marqui més d'una resposta, si escau) *

El seu comerç disposa de servei a domicili? *


Quina és la seva posició sobre l'obertura del comerç en diumenges i/o festius? *

Ha experimentat un augment de les vendes i/o la facturació durant aquest primer semestre, respecte el mateix període de l'any passat? *

Quin creu que ha estat el motiu?

Quin ha estat el pressupost mig de compra de la seva clientela? *

En quin dels següents mesos ha percebut més volum d'activitat? (Marqui més d'una resposta, si escau) *

En quin moment del dia ha percebut més volum d'activitat? (Assenya-li més d'una resposta, si escau)) *

En els darrers mesos, ha aplicat alguna mesura de tipus sostenible al seu comerç? (Exemple, substitució bosses de plàstic per bosses de paper, etc.) *

En cas que sí, especifiqui quines:

Quina preveu que serà l'evolució de les seves vendes en els propers mesos? *

Respecte la pregunta anterior, quin creu que serà el motiu?


Té pàgina web el seu comerç? *

En cas que sí, com gestiona la pàgina web del seu comerç?

Té botiga on-line el seu comerç? *

En cas que sí, a través de quina plataforma? (Assenya-li més d'una resposta, si escau)

Per fer promoció del seu negoci, quines plataformes utilitza? *

Ha implantat noves tecnologies al seu comerç durant els últims mesos? (Per exemple, pantalles digitals, aparadors virtuals, etiquetes electròniques, etc.) *

En cas que sí, especifiqui quines:

Preveu incorporar noves tecnologies al seu comerç en els propers mesos? *

En cas que sí, especifiqui quines:


Ha contractat treballadors durant aquest semestre de 2019? *

En cas que sí, quin ha estat el nombre?

PReveu contractar nou personal en els propers mesos? *


Si vol rebre els resultats de l'enquesta, escrigui la seva adreça de correu:

Marqui la casella, si vol rebre més enquestes de l'Observatori de PIMEComerç:

Marqui la casella, si vol rebre els butlletins setmanals de PIMEComerç: