Document d'alta nou soci de PIMEC

DADES DE L'EMPRESA

Segment de soci *

Raó Social *

CIF *

Adreça *

Codi Postal *

Facturació anual

Població *

Provincia *

Polígon Industrial

Si pertany a un polígon, hi ha alguna associació al mateix?

En cas afirmatiu, l'empresa pertany a dita associació del polígon?

Telèfon *

Correu electrònic *

Pàgina web

Número de treballadors *

Conveni col·lectiu que apliqueu *

Hi ha representació sindical?

Si pertany a algun grup d'empreses, si us plau indica la raó social i el CIF de totes les altres empreses del grup:

Forma part d'una associació empresarial?


CENTRES DE TREBALL (si us plau emplena si tens més d'un centre de treball)

Centre de treball núm. 1

Centre de treball núm. 2

Centre de treball núm. 3


ACTIVITAT. Si us plau és imprescindible indicar l'activitat.

Agroforestal

Construcció

Turisme

Industria

Comerç

Serveis

Descripció detallada de l'activitat i/o producte fabricat

CNAE

TARIC


CONTACTES DE L'EMPRESA

(1) Nom

Cognoms

DNI

Data naixement

Càrrec, àrea funcional

Càrrec, categoria professional

Correu electrònic

Mòbil

Temàtiques que t'interessen

Idioma

Vols formar part de PIMEC Joves? (1er any gratuït)

(2) Nom

Cognoms

DNI

Data de naixement

Càrrec, àrea funcional

Càrrec, categoria professional

Correu electrònic

Mòbil

Temàtiques que t'interessen

Idioma

Vols formar part de PIMEC Joves? (1er any gratuït)

(3) Nom

Cognoms

DNI

Data naixement

Càrrec, àrea funcional

Càrrec, categoria professional

Correu electrònic

Mòbil

Temàtiques que t'interessen

Idioma

Vols formar part de PIMEC Joves? (1er any gratuït)


TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I TRAMESA D'INFORMACIÓ MITJANÇANT CORREU ELECTRÒNIC

De conformitat amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades s’informa les persones que emplenin aquesta butlleta que les dades que ens faciliteu, tant personals com comercials, seran tractades per la Confederació Empresarial PIMEC, Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, amb NIF: G61512257, amb la finalitat i interès legítim de satisfer la vostra sol·licitud, desenvolupar i donar compliment a la relació d’associat que ara s’inicia i als diferents serveis concertats. També us informem que les dades es compartiran amb totes les empreses participades de PIMEC dins de l’àmbit de responsabilitats atribuïdes a cadascuna d’elles: * PIME Coneixement S.L. (NIF: B62765201) * Autònoms PIMEC (NIF: G62121132) * PIMEC Immobles (NIF: B61596532) * Fundació PIMEC (NIF: G64609035) Les dades seran conservades mentre es mantingui la vostra vinculació com a associats, durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es recullen i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar de l’esmentada finalitat. No cedirem les vostres dades personals a tercers, llevat que sigui necessari per a prestar-vos servei, que estiguem coberts per una llei o que ho hàgiu pactat prèviament amb PIMEC. Si ens ho demaneu, i només amb el vostre consentiment, també podrem comunicar les vostres dades a terceres empreses col·laboradores de PIMEC per tal que us puguin proporcionar més informació sobre ofertes especials de productes i serveis per als associats. Així mateix, i d’acord amb l’article 21 de la Llei 34/2002, d’11 de juny, de Serveis de la Societat de la Informació (LSSI), us informem que, en cas que ens doneu el vostre consentiment, periòdicament rebreu el butlletí informatiu de la nostra entitat, així com altra informació d’interès per mantenir-vos informats sobre les activitats, serveis i avantatges dels quals us podeu beneficiar com a socis de PIMEC. Les trameses es farien a les adreces postals i de correu electrònic que ens hàgiu facilitat en aquest document i a les que pugueu facilitar en un futur. En qualsevol moment podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les vostres dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les vostres dades, quan siguin procedents. Per a això, us podeu dirigir a PIMEC per correu postal al C/Viladomat, 174. 08015 Barcelona, o mitjançant correu electrònic a privacitat@pimec.org Mitjançant l’emplenament i tramesa d’aquesta butlleta, confirmeu que heu llegit i accepteu la política de privacitat que apliquem al tractament de les dades personals facilitades. Alhora, garantiu que compteu amb el consentiment de les persones afectades per la comunicació de les seves dades de caràcter personal a PIMEC.

En nom de (EMPRESA):

Nom i cognoms de la persona que signa, i en qualitat de:

Data

Signatura i segell de l'empresa


DOMICILIACIÓ BANCÀRIA. Si us plau, és imprescindible emplenar tots els camps.

Entitat Financera

Quota €/mes

Inscripció €/pagament únic

Tipus de facturació

Dies de pagament

IBAN. Recorda que consta de 20 digits.

SWIFT / BIC

A nom de

Correu electrònic enviament factura

Observacions:

Nom de la persona que signa:

En qualitat de:

Data

Signatura i segell de l'empresa


ORDRE DE DOMICILIACIÓ DE DEUTE DIRECTE SEPA-CORE. SEPA Business-to-business direct debit mandate

TOTES ELS CAMPS HAN DE SER EMPLENATS, I UN COP SIGNADA AQUESTA ORDRE DE DOMICILIACIÓ, HA DE SER ENVIADA AL CREDITOR PER A LA SEVA CUSTÒDIA. Mitjançant la signatura d’aquest formulari de Ordre de domiciliació, vostè autoritza al creditor (A) PIMEC a enviar ordres a la seva entitat financera per endeutar en el seu compte i (B) a la seva entitat financera per endeutar els imports corresponents en el seu compte d’acord amb les ordres del creditor. Com a part dels seus drets, té dret a ser reemborsat per la seva entitat financera d’acord amb els termes i condicions del contracte subscrit amb la seva entitat financera. L’esmentat reemborsament haurà de reclamar-se en un termini màxim de 8 setmanes a partir de la data en la que es va realitzar el deute en el seu compte. By signing this mandate form, you authorise (A) the Creditor to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from the Creditor. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within 8 weeks starting from the date on which your account was debit. Your rights are explained in a statement that you can obtain from your bank. Referència de l'ordre de domiciliació (Mandate reference)

DADES DEL DEUTOR (Information of the debtor). Nom i cognoms (Name)

Adreça (Street)

Codi postal (postal code)

Població (city)

País (country)

Número de compte IBAN (account number)

SWIFT / BIC

DADES DE CREDITOR (Information of creditor): PIMEC Petita i Mitjana empresa de Catalunya. Carrer Viladomat, 174 08015 Barcelona, Espanya. TIPUS DE PAGAMENT:

Localitat on es signa (city where you are signing)

Data (date)

Signatura


DOCUMENT ALTA NOUS SOCIS D'AUTÒNOMS PIMEC. La subscripció d’aquest document representa la formalització de la sol·licitud d’alta a la confederació de persones treballadores autònomes Autònoms PIMEC de les següents persones:

Dades de la persona autònoma ADMINISTRADORA de l'empresa. Nom i Cognom

DNI

Adreça

Activitat

Telèfon

Mòbil

Correu electrònic

Cedeixo la meva representació a Autònoms PIMEC perquè em representi davant dels òrgans competents.

Data

Signatura

Dades de la persona autònoma COL·LABORADORA de l'empresa. Nom i Cognom

DNI

Adreça

Activitat

Telèfon

Mòbil

Correu electrònic

Cedeixo la meva representació a Autònoms PIMEC perquè em representi davant dels òrgans competents.

Data

Signatura

Dades de la persona autònoma COL·LABORADORA de l'empresa. Nom i Cognom

DNI

Adreça

Activitat

Telèfon

Mòbil

Correu electrònic

Cedeixo la meva representació a Autònoms PIMEC perquè em representi davant dels òrgans competents.

Data

Signatura