Enquesta despeses energètiques empreses turístiques

Percentatge de despesa elèctrica respecte a despesa total

En el rànquing de despeses, quina posició ocupa la despesa elèctrica respecte el total de despeses de la seva empresa de l’any 2017?


Qualitat del subministrament

2- Ha patit algun tall en el subministrament elèctric per part de companyia superior a les 2h a la seva empresa en l’últim any?


Energia verda

3- La seva empresa consumeix energia verda? (d’origen 100% renovable)

4- Creu que aporta algun valor afegit per la seva empresa consumir energia verda?


Despesa energètica.

5- Com valora la despesa energètica de la seva empresa?

6- Creu que la despesa energètica li suposa un greuge competitiu respecte a empreses turístiques estrangeres?

7- En els darrers anys (2014-2018), ha realitzat inversions per a reduir la seva despesa elèctrica?

8- De quina quantia? [Només en cas afirmatiu pregunta 7]

9- La seva despesa energètica s’ha vist incrementada respecte a la de fa 4 anys(2014-2017)? [Només en cas afirmatiu pregunta 7]

10- Si el preu de l’energia continua la seva tendència ascendent, fins a quin punt pot afectar la seva activitat empresarial?

11- Podem considerar l’activitat de la seva empresa estacional ? (Uns mesos amb molta activitat i altres mesos amb poca activitat)

Mesos de màxima activitat:

Mesos de mínima activitat:


Terme de potència

12- Quina potència té contractada la seva empresa (en Kw)? (Aquesta dada surt a la factura d'electricitat)

13- Creu que té sentit que la seva empresa hagi de tenir contractada la mateixa potència durant tots el mesos de l’any.

Activitat estacional ?

Mesos de màxima activitatMesos de mínima activitat
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

Accions a futur

14-Creu necessari que PIMEC emprengui accions per tal d’alleugerir la despesa elèctrica de les empreses turístiques catalanes?


Dades generals

Quina activitat desenvolupa la seva empresa ?

En quina demarcació desenvolupa la seva activitat ?

Vol afegir algun comentari ?

Ens pot enviar la factura d'electricitat del més de gener i la del mes d'agost ? (a xxxx@pimec.org)