Participació de les pimes a la compra pública

Forma jurídica de la seva empresa *

En quin àmbit sectorial opera la seva empresa? *

Quina mida té la seva empresa? *

Ha licitat als darrers dos anys per algun concurs públic? *

En cas afirmatiu, per a quina/es administració/ns?

Ha aconseguit als darrers dons anys algun contracte amb el sector públic? *

En cas afirmatiu, per a quina/es administració/ns?

En cas afirmatiu, quin import de licitacions públiques ha aconseguit als darrers dos anys?

Quin % representa sobre la seva facturació anual?

Ha estat subcontractat per algun adjudicari de concurs públic? *

En cas afirmatiu, per a quina/es administració/ns?

Està inscrita la seva empresa en algun(s) dels següents registres?

Quins obtacles considera més rellevants a l'hora de participar en concursos públics ( trïï un màxim de 3 obstacles) *

Quin tipus d'ajut considera més útil per a fomentar la seva participació en concursos públics (trïï un màxim de 3) *

Ha fet ús dels serveis sobre compra pública que ofereix PIMEC? *

En cas afirmatiu, quina valoració en fa? (de 0-pitjor a 10-millor)

Suggeriments de millora en els serveis de PIMEC en compra pública