Participació de les pimes a la compra pública

Participació de les pimes als concursos públics

1. Forma jurídica de la teva empresa *

2. En quin àmbit sectorial opera l'empresa? *

3. Quina mida té l'empresa? *

4. Heu licitat als darrers dos anys per a algun concurs públic? *

5. En cas afirmatiu, per a quina/es administració/ns?

6. Heu aconseguit, els darrers dons anys, algun contracte amb el sector públic? *

7. En cas afirmatiu, per a quina/es administració/ns?

8.1 En cas afirmatiu, quin import de licitacions públiques (€) heu aconseguit els darrers dos anys?

8.2 En cas afirmatiu, quin % representa sobre la facturació anual?

9. Heu estat subcontractats per algun adjudicari de concurs públic? *

10. En cas afirmatiu, per a quina/es administració/ns?

11. Està inscrita l'empresa en algun(s) dels següents registres?

12.1 Quins obstacles consideres més rellevants a l'hora de participar en concursos públics (tria un màxim de 3 obstacles) *

12.2 Quin tipus d'ajut consideres més útil per a fomentar la teva participació en concursos públics (tria un màxim de 3) *

13. Has fet ús dels serveis sobre compra pública que ofereix PIMEC? *

14. En cas afirmatiu, quina valoració en fas? (de 0-pitjor a 10-millor)

15. Suggeriments de millora en els serveis de PIMEC en compra pública