Qüestionari Ocupació i Formació al Bages

Nom de l'empresa

Càrrec i nom de la persona que realitza l'enquesta

Municipi de l'empresa

Sector / activitat

Número de treballadors

Volum de facturació


Tens previsió d'incorporar personal? i per quin motiu (substitució baixes, jubilacions, ampliació plantilla...)

Per a quines posicions, i perfils professionals

Trobes alguna dificultat per cobrir els llocs de treball, en algun perfil concret? Quin és el principal motiu, manca de formació, manca experiència, manca actitud, manca disponibilitat, sous baixos....

Quins perfils acostumes a necessitar i amb quines competències, titulacions, coneixements...


Realitzes accions formatives, per a quines posicions? Si no se’n fa, per quins motius (manca d’informació, de recursos, pocs treballadors, l’oferta no s’ajusta a les necessitats....)

Utilitzes la formació bonificada?

Quins coneixements són necessaris?

En quins departaments es necessita realitzar més formació i de quin tipus?

Hi ha alguna formació que l’empresa necessita i no existeix?

Aculls estudiants en pràctiques/FP Dual, de quines especialitats?

Coneixes els certificats de professionalitat?


Ets conscient de l’arribada de la indústria 4.0

En quins àmbits heu innovat a l’empresa

Quina és l’estratègia/projectes que necessiteu implementar davant de l’arribada de la indústria 4.0

Trobes alguna limitació a l’hora d’implementar processos innovadors? (per pressupost, formació, recursos tècnics....)