Valoració serveis facturats INTERNA

Edat

Sexe

Càrrec / Categoria professional

Càrrec / Àrea funcional

Temàtiques que t'interessen


Amabilitat, correcció i voluntat de servei en l'atenció *

Rapidesa en la resposta *

Satisfacció de la informació rebuda *


Com valores el treball del consultor/a *

En general, com valores el servei *

Comentaris